Postřehy z ředitelny - archiv 2007/2008

01.07.2008

Upozorňuji všechny rodiče a partnery naší školy, že od 1.7.2008 je změna e-mailové adresy do ředitelny školy. Nová adresa: budinska.l(at)seznam.cz

30.06.2008

Jménem celé školy děkuji p. Miroslavu Mrázkovi a technickému odboru Městského úřadu v Chrasti za perfektní a obětavou pomoc při zajištění 17. ročníku školní akademie na nádvoří zámku. Radě města děkujeme za zapůjčení nádvoří. Naše velké díky patří panu starostovi Tomášovi Vageknechtovi za ozvučení vystoupení našich žáků (i některých učitelů).

ředitelka školy

30.06.2008

Poděkování ředitelky školy patří všem zaměstnancům školy - pedagogům, správním zaměstnancům, pracovnicím v kuchyni - za jejich obětavou práci pro školu. Mé velké poděkování patří paní zástupkyni Mgr. Daniele Červové za její perfektní organizační a administrativní práci a za oporu, kterou v ní jako ředitelka školy mám. Všem pracovníkům školy i našim žákům přeji klidné, ve zdraví prožité prázdniny a těším se na ně v pondělí 1. září 2008 (v přezůvkách!!!).

ředitelka školy

30.06.2008

Děkuji družstvu mladších žáků za reprezentaci školy v celostátním kole Dopravní soutěže a blahopřeji jim ke krásnému 5. místu ze 14 soutěžních družstev.

Paní učitelce Žejdlíkové moc děkuji za přípravu do soutěže a hlavně za tři napjaté dny, kdy hlídat děti ve věku 10-11 let v Praze pro ni nebylo jednoduché. Více se dočteme v příspěvku "dopravkářů".

ředitelka školy

30.06.2008

S velikým potěšením děkujeme dozorčí radě Lesy ČR, s.p., která na svém zasedání 12. června 2008 schválila 2x150.000,- Kč na vybavení naší školy. Ředitelka školy podala 2 granty - jeden na vybavení učebny cizích jazyků, druhý na vybavení učebny fyziky a chemie. Je to velmi významná částka do rozpočtu školy. Výuka našich žáků dostane pomocí technického vybavení nový rozměr a učitelé i žáci motivaci pro zlepšení práce.

Ještě jednou jménem celé školy děkuji.

ředitelka školy

10.06.2008

Dne 5.6.2008 jsme s p.uč. Kozerovou měly možnost zúčastnit se Konference "Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji", která uzavírala 1. ročník soutěže a zároveň zde byl vyhlášen ročník druhý. Bylo úžasné vidět prezentace žáků základních a středních škol, kteří v krajském kole a středoškoláci i v kole celostátním obsadili se svými projekty první místa. Jsou to správní kluci a holky, kteří už ve svém životě něco vymysleli a dokázali. Vyučovací předměty pro ně nejsou trápením, ale odrazovým můstkem pro přemýšlení. Učitelé pro tyto žáky nejsou otravní nepřátelé, kteří po nich něco chtějí, ale jsou to jejich průvodci na zajímavé cestě za poznáním.

Učitelé však na mnoho takových dětí ve své praxi nenarazí. Vyčerpáváme své profesní síly při krocení těch žáků, kteří se nejen nechtějí vzdělávat (prosím - nezaměňovat s těmi, kteří se učí, ale jejich schopnosti jim přes veškerou píli nedovolí lepší známky), ale bohužel se neumí ani přijatelně v mezích slušnosti chovat. Další síly věnujeme doučování těch, kteří se doma nepřipravují, o učivu nepřemýšlí a ve škole pro nekázeň nic z výuky nepochytí.

Skoro žádné síly a nadšení učitelům nezbývá pro nadané a slušně se chovající žáky, kteří přemýšlí a potřebovali by pomoc učitele, aby se dostali dál a rozvíjeli své schopnosti a dovednosti.

Moc bych si přála, aby nadaní žáci v naší škole (a máme je!) neváhali a přihlásili se do 2. ročníku „Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“. Tato soutěž se koná pod patronátem paní radní pro rozvoj lidských zdrojů Mgr. Jany Smetanové a patronát nad 2. ročníkem převzal ministr práce a sociálních věcí P. Nečas. V 1. ročníku se v naší škole podařilo projekt dokončit z 15 přihlášených pouze Martinovi Budínskému. Jeho práce se mu vyplatila a prožil krásný týden ve Francii (příspěvek o cestě je na těchto stránkách v 6.A).

Proto Vás žákyně a žáci naší školy vyzývám – přemýšlejte a oslovte s nápadem své učitele, určitě prací na projektu můžete jen získat.

ředitelka školy

10.06.2008

Děkuji všem žákům devátých ročníků a p. uč. Šlechtové, Novákovi a Suchému za organizování 6.6. Dne dětí v duchu myšlenky naší školy "Velcí malým". Více informací nalezneme zanedlouho v příspěvku p. uč. Broklové.

ředitelka školy

10.06.2008

Děkuji žákyním z 9. ročníku S. Nepivodové, N. Vodičkové, P. Konečné, L. Táborské, T. Hejňákové, J.Novákové, J. Novotné, I.Hubené, K. Jiroutové a I. Andrlové za pomoc při organizování Dne dětí v Mateřské školce Chrast.

ředitelka školy

10.06.2008

Děkuji žákyním Tezezce Lacmanové a Nikole Modráčkové za jejich spolupráci s Městskou knihovnou v Chrasti při Pasování prvňáčků na čtenářské rytíře.

ředitelka školy

10.06.2008

Děkuji Obecnímu zastupitelstvu ve Smrčku, které schválilo účelovou dotaci pro naši školu ve výši 10.000,- Kč na nákup lavic a židlí.

ředitelka školy

01.06.2008

Děkuji paní učitelce Žejdlíkové a členům zdravotního kroužku za skvěle připravené dopoledne v pátek 30.6.2008. V rámci „pochoďáku“ připravili žáci s paní učitelkou stanoviště se simulacemi různých typů zranění. V dnešní době je velmi důležité umět pomoci poraněným při různých nešťastných příhodách a to se naši žáci celé páteční dopoledne učili. A kdo omdlel v pátek, snad už příště vydrží. Záchrana lidského života je dovednost, které se musíme učit stejně jako čtení a počítání a nikdy nevíme, kdy budeme tyto praktické dovednosti potřebovat. Rozhodně to nebylo promarněné dopoledne a ty třídy, které měly jiný program, budou mít možnost trénovat první pomoc příští rok. Ještě jednou díky za skvělou přípravu!!!

ředitelka školy

01.06.2008

Děkujeme sponzorům, od kterých jsme v minulých týdnech získali zdarma kancelářské šanony, obálky, papíry, lepící aršíky a psací stoly do tříd pod počítače. Je to zejména pan Dachovský z firmy Dadrus Chrast. Dále děkujeme za sponzorský dar počítačové sestavy, samostatných monitorů a spousty kabeláže k počítačům panu Janu Tesařovi z Chrasti, který nás také upozornil na možnost velmi výhodného nákupu od firmy Eastern sugar – kopírovací stroj a dva servery, to vše v ceně 8.400,- Kč.
Další sponzorský dar získala škola od České spořitelny a.s. a sice 7 počítačových sestav zcela zdarma. Již se nám rýsuje možnost, že od 1.9. 2008 budou ve všech třídách počítače připojené na internet a žáci budou moci vyhledávat informace přímo ve vyučovacích hodinách.

ředitelka školy

01.06.2008

Gratuluji „dopravkářům“ k vítězství v krajském kole dopravní soutěže a druhému družstvu ke statečnému boji. Především chci ale poděkovat p. uč. Žejdlíkové za obětavou a perfektní přípravu našich žáků.

Budeme držet pěsti 17. – 19. 6. 2008 v celostátním kole v Praze!!!

ředitelka školy

01.06.2008

Informace k jednodenní stávce zaměstnanců Základní školy Chrast dne 9.6.2008

Odborová organizace Základní školy v Chrasti a vedení školy považují za svoji povinnost informovat rodičovskou veřejnost o celkovém uzavření školy dne 9. června z důvodu jednodenní stávky všech pedagogických a nepedagogických zaměstnanců školy (viz. informace v hromad. sděl. prostředcích). Smyslem naší snahy je zlepšení finanční situace ve školství. Nedostává se peněz na odpovídající ohodnocení vysokoškolsky vzdělaných pedagogů ani na podstatné navýšení nízkých platů našich nepedagogických spolupracovníků, kteří tvoří neoddělitelné zázemí pro výchovně vzdělávací proces Vašich dětí. Nátlaková akce zaměstnanců školy by měla sejmout i část starostí z beder zřizovatele školy, města Chrast. Stát se zbavil při financování školy řady nepříjemných povinností na úkor napjatého rozpočtu města. 9. června bude škola zcela uzavřena, tudíž nebude v provozu ani školní jídelna, družina či klub. Věříme, že náš jednodenní zákonný protest pochopíte a podpoříte.

ZO ČMOS PŠ ZŠ Chrast a ředitelství školy

21.05.2008

V dubnu 2008 se zapojili žáci 7. ročníku do celostátního testování SCIO studijní potenciály. Celkem se testování zúčastnilo 461 základních škol, tedy 771 tříd a celkem 13 799 žáků z celé ČR. Každý žák obdržel svůj certifikát, ve kterém má výsledky a škola získala celkové hodnocení obou tříd. Zde jsou k dispozici výsledky za celou školu, pokud mají rodiče zájem o nahlédnutí nebo o bližší vysvětlení, ať se obrátí na ředitelku školy.

výsledky testování

ředitelka školy

18.05.2008

Přispěli jsme k vytvoření českého rekordu:


(tyto obrázky jsou převzaty z výtisku Skutečských novin, vydaných v květnu 2008)

vedení školy

18.05.2008

Z rozhodnutí zastupitelstva obce Horka na veřejném zasedání, konaném dne 17.5.2008, získá od obce Horka naše základní škola mimořádnou účelovou dotaci ve výši 65.000,- Kč na vybavení 1 třídy (30 žáků) výškově nastavitelným nábytkem. Obci Horka děkuji jménem žáků Základní školy v Chrasti. Pevně věřím, že i ostatní spádové obce, ze kterých k nám děti chodí do školy, zaujmou k žádosti vedení školy kladný postoj a stejnou nebo jinou částkou škole pomohou.

ředitelka školy

18.05.2008

Gratulujeme oběma našim družstvům dopravního kroužku, která vyhrála okresní kolo dopravní soutěže. Paní učitelka Žejdlíková, která obětavě kroužek vede, opět prokázala, že dobrá příprava vede k vynikajícím výsledkům. Paní učitelce děkujeme za její práci v kroužku, držíme pěsti do krajského kola a těšíme se na podrobnější článek od našich "dopravkářů" o soutěži.

vedení školy

16.05.2008

 
třída množství
8.B 2.427 kg
1.B 480 kg
6.A 410 kg
5.B 281 kg
1.A 230 kg
2.A 203 kg
4.A 201 kg
8.A 149 kg
3.A 147 kg
4.B 145 kg
7.A 139 kg
3.B 126 kg
2.B 119 kg
5.A 83 kg
6.B 82 kg
9.A 49 kg
7.B 41 kg
9.C 15 kg
9.B 0 kg

 

Toto jsou výsledky celotýdenního sběru papíru, který proběhl v rámci projektu Den Země a zdraví. Naším heslem je: „Seber papír, zachraň strom a kup pro svou třídu encyklopedii.

Tabulka hovoří za vše. Žáci se domluvili, že 9. třídy předají svoje encyklopedie 5.třídě – čili budoucím šesťákům. Co bude předávat 9.B, posuďte sami!

Děkujeme za organizaci sběru třídě 8.B a paní učitelce Suchánkové.

vedení školy

06.05.2008

Další úspěch v psaní grantů!

Získali jsme dotaci z grantového řízení prostřednictvím Školy pro udržitelný život, Společného grantového a asistenčního programu Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER. Děkuji paní místostarostce Martině Lacmanové za to, že jsme spolu již před rokem dostaly nápad, letos napsaly grant a absolvovaly seminář v Ekocentru Paleta Pardubice. Čeká nás hodně společné práce, ale obě víme, že ji děláme pro žáky naší školy a v tomto případě i pro širší veřejnost v Chrasti. Děkuji žákům školy za perfektní nápady na vybavení školního dvora, dále paní Martině Mrázkové za kontaktování sponzorů, paní Petře Duškové za mailování s firmami, sponzorům za nemalou finanční částku, kterou buď peněžně nebo příslibem dobrovolnické práce a hmotné pomoci přispějí k vybudování školního hřiště. Městu Chrast děkuji za spolufinancování školního hřiště formou terénních a technických úprav dvora u školní jídelny.

Ať žije grant „Kdo si hraje nezlobí, aneb každý má mít svůj kout…“

O všech aktivitách na budování školního hřiště budeme informovat na těchto stránkách a také v místním i regionálním tisku.

ředitelka školy

06.05.2008

Děkujeme p. uč. Žejdlíkové za přípravu žáků na okresní kolo zdravotní soutěže a držíme palce do okresního kola dopravky!!!

vedení školy

04.05.2008

Od 1.5.2008 máme v hale školy Ekokodex, který vypracovala Ekorada se všemi třídami školy pod vedením učitelů p. Volejníka, p. Palatové a p. Petružálkové. O grafickou podobu se postarala s žáky při výtvarné výchově p. uč. Francouzová. Všem, kteří se o Ekokodex zasloužili, děkuji.

ředitelka školy

04.05.2008

Od 2.5.2008 můžete v hale naší školy navštívit zdarma výstavu Bylinkový hrníček I.,II. Tuto výstavu do naší školy bezplatně zapůjčilo Regionální muzeum Chrudim. K výstavě jsme dostali i pracovní listy, které použijeme do jedné z pracovních dílen Projektového dne Den Země a zdraví 14.5.2008 pro 2. stupeň. Pro 1. stupeň jsou pracovní listy vhodné ve 4. a 5. ročníku do Prvouky. Po uskutečnění Dne Země a zdraví naleznou zájemci tyto pracovní listy na našich stránkách v oddíle EVVO.

vedení školy

04.05.2008

Dne 2.5.2008 se konal v naší škole Den otevřených dveří. První stupeň je na tuto aktivitu zvyklý, svědčí o tom i návštěvnost 123 rodičů a prarodičů. Tradičně největší zájem byl o prvňáčky, celkem 52 návštěvníků a několik kamer vše dokumentujících. Letos poprvé jsme zkusili i otevřenou výuku na 2. stupni. Je vidět, že rodiče starších žáků nemají moc velký zájem o to, co a jak se jejich děti učí. Přišlo pouze 15 rodičů. Potěšila nás návštěva 12 bývalých žáků školy, kteří využili ředitelské volno na svých středních školách a přišli se do školy podívat. Přístup rodičů žáků 2. stupně plně koresponduje s tím, že někteří žáci do školy v tento den nepřišli vůbec. Pochopit lze to, že rodiče si na prodloužené volno vzali dovolenou a žáka předem omluvili, ale někteří žáci si volno udělali neplánovaně a učitelé po nich budou chtít zdůvodnění této absence ve škole. Ve Dni otevřených dveří budeme příští rok určitě pokračovat a věříme, že více rodičů školu navštíví. Svůj názor můžete vyjádřit v nové anketě na květen – možná byste chtěli den otevřených dveří v sobotu?

ředitelka školy

23.04.2008

29.ledna 2008 proběhlo celostátní testování CERMAT.

ZDE JSOU VÝSLEDKY NAŠÍ ŠKOLY:

 

Matematické dovednosti

Dovednosti v českém jazyce

Obecné
dovednosti

 

Úspěšnost

Úspěšnost

Úspěšnost

9.A

34,7

51,0

47,5

9.B

25,9

48,4

39,8

9.C

26,7

51,0

36,1

škola

29,3

50,1

41,4

kraj

37,2

56,4

48,9

ČR- základní školy

33,6

54,3

46,6

ČR-gymnázia

62,1

76,6

70,2

ČR - celkem

36,1

56,3

48,7

ředitelka školy

23.04.2008

Máme další úspěchy v soutěžích
Dne 9.4.2008 proběhly celkem tři kategorie okresního kola Matematické olympiády. V kategorii Z6 obsadil Michal Hons ze VI.A krásné 3.místo a Petr Hes se umístil na 7. místě z 15 účastníků. V kategorii Z7 reprezentovala školu R. Popelářová, v kategorii Z8 P. Dopitová byla na 8. místě z dvanácti účastníků a této kategorii 1. místo získal náš žák Jan Čechlovský z VIII.B - BRAVO!!!.Všem gratulujeme a děkujeme p. uč. Petružálkové, Kozerové a Žejdlíkové za přípravu žáků.

ředitelka školy

13.04.2008

Postarali jsme se o zvýšení bezpečnosti žáků. Na vstupní dveře byl namontován elektromagnetický zámek. Pro vstup je nutno zmáčknout "bzučák" a nahlásit Vaši návštěvu. Žáci i jejich majetek jsou tak chráněni před nevítanými návštěvami. Rovněž dveře do školní kuchyně jsou opatřeny novým zámkem a pro návštěvu p. vedoucí Svobodové zvoňte!

ředitelka školy

13.04.2008

Děkujeme firmě První stavební a.s., která nainstalovala do sportovní haly pod strop sítě. Stropní desky v minulosti nevydržely údery míčů při míčových hrách a rozbité padaly na zem. Po nainstalování sítí pod strop již padání desek nehrozí a nemusíme se obávat úrazu dětí. Pevně věříme, že se firmě v nejbližší době podaří zjistit příčinu srážení kondenzátu v hale a na zemi nebude voda. Ředitelka školy byla informována p. ředitelem Strouhalem, že voda na zemi v hale není způsobena zatékáním, ale právě srážením kondenzátu. Firma na odstranění obtíží pracuje.

ředitelka školy

13.04.2008

Děkujeme p. Čudové z Chrasti, která zareagovala jako první na prosbu ředitelky v Chrasteckých ohlasech a věnovala naší škole starší, ale funkční barevný televizor.

ředitelka školy

03.04.2008

Petr Forman opravdu velmi dobře reprezentuje naši školu!!! Dne 26.3.2008 se utkal s dalšími 21 matematickými mozky v krajském kole Matematické olympiády Z9. Obsadil krásné 5. místo a uvážíme-li, že ho předstihli pouze 2 žáci ze základní školy(ostatní 2 byli z gymnázia), je to obrovský úspěch. Petrovi gratulujeme a za přípravu děkujeme p. uč. Petružálkové.

vedení školy

02.04.2008

Další velký soutěžní úspěch naší školy!!! 2.4.2008 se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii 8. ročníků a v kategorii 9. ročníků. V kategorii 8. ročníků ZŠ Chrast zastupoval Jan Čechlovský z VIII.A a obsadil 1. místo. Tato kategorie krajské kolo nemá, ale Honza určitě příští rok bude soutěžit jako deváťák o postup. V kategorii 9. ročníků naše barvy hájil Petr Forman z IX.A a rovněž vybojoval 1. místo!!! Pojede školu reprezentovat do krajského kola. Oběma žákům gratulujeme a děkujeme paní učitelce Mgr. Zdeňce Žejdlíkové za přípravu kluků do soutěže. Petrovi budeme držet pěsti v kraji.

vedení školy

31.03.2008

POZOR!!! V květnu nás čekají tři důležité akce:
  • 2.5.2008 den otevřených dveří na I.+ II. stupni
  • 7.5.2008 konzultační odpoledne od 13:30 (schůzka SRPDŠ od 15:00)
  • 9.5.2008 ředitelské volno

vedení školy

24.03.2008

Venku sněží, ale ve škole rozkvetly nástěnky i okenní parapety jarními barvami. Máme tu veselo a útulno - poděkování patří všem vyučujícím, které se na výzdobě podílely. Paní učitelce Francouzové přejeme spoustu dalších nápadů jako jsou okna plná pohádek a brouků...

Další fotografie najdete zde...

vedení školy

24.03.2008

Víte, jak rychle leze hlemýžď? U nás ve škole jich ve středu 19.3.2008 lezlo 432! Sladkou odměnou jim byla velikonoční čokoládová vajíčka a ti nejrychlejší budou opatrovat celý rok putovní hlemýždě. O realizaci závodů, výzdobu a dobrou náladu se staraly p. uč. Chaloupková a Rydlová - za to jim patří dík.

vedení školy

14.03.2008

Dne 10.3.2008 se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Gratulujeme našim reprezentantkám Ivě Hubené - 14. místo a Simoně Nepivodové - 22. místo. Bojovaly v konkurenci 37 soutěžících. Děkujme p. uč. Mgr. Aleně Šlechtové za přípravu na soutěž.

vedení školy

11.03.2008

V krajském kole Olympiády v Německém jazyce obsadila naše žákyně Tereza Přibylová z VIII.A 7. místo. Gratulujeme a děkujeme za přípravu p.uč. Broďákové.

ředitelka školy

11.03.2008

Gratulujeme našim soutěžícím za účast v recitační soutěži, do krajského kola postupuje Sophia Chvojková ze III.A, okresního kola se zúčastnily také K. Horáková a K. Blehová. Za přípravu děkujeme p. uč. Jáchymové a Šlechtové.

ředitelka školy

05.03.2008

Naši žáci se již začínají pod vedením svých učitelů vzdělávat pomocí nejmodernějších ICT technologií. Toto je výuka informatiky na interaktivní tabuli. Děti i učitelé si nemohou tabule vynachválit - předčily naše očekávání. Ještě jednou děkujeme našemu zřizovateli Městu Chrast za vynaložené finanční prostředky.

vedení školy

27.02.2008

27.2.2008 se konalo v Chrudimi okrskové kolo Festivalu vědecké a technické tvořivosti dětí a mládeže Pardubického kraje. V naší škole se do Festivalu přihlásilo 17 žáků, ale jen Martin Budínský z 6.A vzal svoji práci vážně, dotáhl ji až do konce a v okrskovém kole dosáhl umístění na 3. místě, což zároveň znamená postup do krajského kola. Tímto Martinovi gratulujeme a přejeme mu hodně úspěchů i v kole krajském.

vedení školy

27.02.2008

V kategorii II.A soutěžila žákyně Katka Broklová z VIII.B a obsadila velmi pěkné 4. místo - je náhradnicí pro krajské kolo. V této kategorii soutěžilo 19 žáků převážně z 9. ročníků, o to je Katčin úspěch cennější. Gratulujeme a přejeme do příštího roku medailové místo s postupem do kraje. Děkuji p. učitelce Miroslavě Filipi, která do 1.2.2008 tyto žákyně učila Anglickému jazyku a velmi dobře je pro soutěž připravila. Nemalou měrou na výsledcích se zasloužila i p. uč. Lenka Špačková, čímž jí tímto děkuji za přípravu žákyní od 1.2.2008 a za doprovod na soutěž.

ředitelka školy

27.02.2008

Dne 25.2.2008 se konalo okresní kolo soutěže v Aj. V kategorii I.A soutěž končí okresním kolem se žákyně VII.B Tereza Lacmanová umístila na 3. místě a Renata Popelářová z téže třídy na 11. místě. Oběma gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v příštím roce, kdy již mohou postoupit do krajského kola.

ředitelka školy

27.02.2008

Dne 20.2.2008 proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády, naši školu reprezentovali Marek Vokál z VIII.A - obsadil 13. místo a Jaroslav Zamazal z VIII.B - obsadil 14. místo. Gratulujeme, v konkurenci 25 účastníků podali naši žáci velmi dobrý výkon.

ředitelka školy

27.02.2008

Pan školník o jarních prázdninách rovněž nezahálel, vyměnil desky k lavicím v nově vznikající učebně fyziky a chemie, kde máme interaktivní tabuli.

ředitelka školy

27.02.2008

O jarních prázdninách pracovníci Městského úřadu Chrast vyměňovali na staré budově osvětlovací tělesa - kromě IX.A již všechny třídy splňují požadavky hygienických norem. Vedení školy se bude dle finančních možností snažit o výměnu světel i na nové budově.

ředitelka školy

17. 02. 2008

Počínaje 20. únorem bude volně přístupný internet v počítačové učebně každou středu vždy od 13.30 do 15.00 hodin.

ředitelka školy

08. 02. 2008

Toto je odstrašující případ:
Po vyhlášení pokynu, aby si žáci odnesli na prázdniny bačkory a vše ostatní ze šatny - vypadala situace takto:

Rodiče se pak mnohdy diví, kde jsou bačkory jejich dětí...

ředitelka školy

08. 02. 2008

Přejeme všem pracovníkům školy a žákům příjemné a klidné prázdniny bez nemocí a úrazů a těšíme se na všechny v pondělí 18. února.

vedení školy

30. 01. 2008

V okresním kole Matematické olympiády obsadil Petr Forman z IX. A 2.-3. místo a postupuje do krajského kola. Gratuluji a děkuji p. uč. Petružálkové za Petrovu přípravu.

ředitelka školy

26. 01. 2008

Dne 21.1.2008 proběhlo v Chrudimi okresní kolo Olympiády v Německém jazyce. Žákyně naší školy Tereza Přibylová obsadila 3. místo a postupuje do krajského kola. Terezce gratuluji a děkuji p. uč. Broďákové za přípravu žákyně do soutěže.

ředitelka školy